Degreaser Plus - Matala-aromaattinen kylmärasvanpoistaja

Normaalihinta €12,50

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.

Tehostettu matala-aromaattinen kylmäpuhdistusaine. Liuottaa tehokkaasti öljyä, tervaa, asvalttia ja suolaa, myös märillä pinnoilla. Hellävarainen pinnoille.

• Tehokas asvaltille, tervalle ja talven lialle
• Tehokas myös märillä pinnoilla
• Vähäinen haju

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. (H304)
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. (H412)
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).
Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).
Vältettävä päästämistä ympäristöön. (P273).
EI saa oksennuttaa. (P331).
JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys
MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin. (P301+P310).
Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. (P501).

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry.
H302 - Haitallista nieltynä.
H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH066 - Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.