Super A-Fri - Vesipohjainen levän sekä sammaleen suoja-aine pesuominaisuudella

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.
Kirjaudu sisään ostaaksesi

Super A-fri-yhdistettä käytetään yhdistettynä puhdistusaineena sekä suojausaineena levä ja sammalkerrostumia vastaan useimmilla pinnoilla kuten katot, aidat, muurit, markiisit, puupalkit, seinät, kiveykset, jne.

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. (H314)
Haitallista hengitettynä. (H332)
Erittäin myrkyllistä vesieliöille. (H400)
Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. (H411)
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).

Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).
Älä hengitä sumua/höyryä/savua/suihketta. (P260).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta]. (P303+P361+P353).
Varastoi lukitussa tilassa. (P405).
Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. (P501).

H290 - Voi syövyttää metalleja.
H302 - Haitallista nieltynä.
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H315 - Ärsyttää ihoa.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.