Safe N' Clean - Erittäin tehokas laastijämien sekä kalkkihärmän/suolakiteiden poistoaine

Normaalihinta €9.999,99

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.

Safe N’Cleania käytetään laastin ja muun lian poistamiseen vasta muuratulta pinnalta sekä kalkkihärmän/suolakiteiden poistamiseen. Sopii hyvin myös hyvin laasti- ja betonijäämien poistoon rakennuskoneista kuten esimerkiksi työkaluista ja sementinsekoittimista.

• Erittäin tehokas ja nopeavaikutteinen
• Ympäristöystävällinen ja ihanteellinen perinteisiin hankkeisiin missä happamat tuotteet
eivät ole sallittuja.
• Ei päästöjä - ilman kloorivetyhappoa
• Turvallinen useimmilla metallipinnoilla - sisällä ja ulkona
• 50 - 70% tehokkaampi kuin fosforihappo ja sitruunahappo

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. (H314)
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. (H335)
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. (H412)
Älä hengitä sumua/höyryä/savua/suihketta. (P260).
Käytä silmiensuojainta/suojavaatetusta/suojakäsineitä. (P280).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä [tai suihkuta]. (P303+P361+P353).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
(P305+P351+P338).
Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.(P403+P233).
Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. (P501).

H302 - Haitallista nieltynä.
H311 - Myrkyllistä joutuessaan iholle.
H312 - Haitallista joutuessaan iholle.
H315 - Ärsyttää ihoa.
H317 - Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H372 - Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa¤.
H400 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
H410 - Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.