Paint Remover Blue - Vesipohjainen maalinpoistoaine metallipinnoille Pyydä tarjous

Normaalihinta €9.999,99

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.

Paint Remover Blue:ta käytetään useimpien maalityyppien sekä lakkojen poistamiseen metallipinnoilta.

• Erittäin tehokas maalin ja lakan poistoaine
• Mieto tuoksu
• Geelimäinen, mikä estää nopean kuivumisen
• Värjätty, minkä ansiosta levityspinta on helppo nähdä
• Yhdistyy alla olevan maalin kanssa ja “nostaa” sen pois
• Helppo pestä pois
• Taloudellinen käyttää

Haitallista nieltynä tai hengitettynä. (H302 + H332)
Ärsyttää voimakkaasti silmiä. (H319)
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. (H412)
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).
Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).
Käytä ainoastaan ulkona tai tiloissa, joissa on hyvä ilmanvaihto. (P271).
Vältettävä päästämistä ympäristöön. (P273).
Käytä silmiensuojainta/suojakäsineitä. (P280).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista. (P305+P351+P338).
Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. (P501).

H226 - Syttyvä neste ja höyry.
H271 - Aiheuttaa tulipalo- tai räjähdysvaaran; voimakkaasti hapettava.
H302 - Haitallista nieltynä.
H304 - Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä.
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä.
H332 - Haitallista hengitettynä.
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411 - Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
H412 - Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
EUH066 - Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.