Chewing Gum Remover - Purukuminpoistoaine

Normaalihinta €9.999,99

Sisältää veron. Toimituskulut lasketaan kassalla.

Chewing Gum Remover -purukuminpoistoainetta käytetään purukumin jäämien poistamiseen kovilta ja pehmeiltä värinpitäviltä pinnoilta.

Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin. (H304)
Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. (H317)
Vaurioittaa vakavasti silmiä. (H318)
Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. (H412)
Jos tarvitaan lääkinnällistä apua, näytä pakkaus tai varoitusetiketti. (P101).

Säilytä lasten ulottumattomissa. (P102).
Käytä suojakäsineitä/silmiensuojainta. (P280).
JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
(P305+P351+P338).

Varastoi lukitussa tilassa. (P405).
Hävitä sisältö/pakkaus vaarallisten jätteiden keräyspisteeseen. (P501).